ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ประกาศ


  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีใน พ.ศ. 2564 2021-06-17 16
  ประกาศประมูลให้เช่าอาคารอาบน้ำห้องสุขาสาธารณะบริเวณริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี ฯ 2021-06-08 3
  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2565 2021-06-08 10
  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 2021-06-08 36
  เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 2021-05-27 2
  รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรตติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 2021-05-18 243
  รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินที่ำสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองสำหรับปีสิ้่นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 2021-05-14 2
  มาตรการจัดข้อร้องเรียนการทุจริต 2021-05-13 6
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไขครั้งที่ 3/2564 2021-05-11 14
  กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาษา 2564 2021-05-06 90
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-04-29 96
  การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 2021-04-22 8
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไขครั้งที่ 2/2564 2021-04-20 12
  รายงานการแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564 รายไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 2021-04-08 6
  ประกาศศุนยฺ์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-04-05 18
  ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-03-30 1
  ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง การกำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีและนายกเทศมนตรี 2021-03-23 24
  การประมูลให้เช่าแผงลอยในตลาดสดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-03-15 14
  การประมูลให้เช่าอาคารห้องอาบน้ำห้องสุขาสาธารณะบริเวณถนนสองแควริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี 2021-03-11 8
  การประมูลให้เช่าพื้นที่ใต้ถุนศาลา 60 พรรษามหาราช เพื่อเป็นสถานที่จอดรถยนต์ 2021-03-11 9

 

  ทั้งหมด 117 รายการ รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  4
   เดือนนี้ : 268
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,082
   ทั้งหมด : 502,857
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788