ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล กองสวัสดิการสังคม
 


 

 

กองสวัสดิการสังคม

 

        มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ประชาชน เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการทุพพลภาพ ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆประกอบด้วย งานสังคมสงเคราะห์ และงานพัฒนาชุมชน

 

งานสังคมสงเคราะห์

      มีหน้าที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลน ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

 

งานพัฒนาชุมชน

      มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน การพัฒนาปรับปรุงชุมชนในเขตเทศบาลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความอยู่ดีกินดีตามความจำเป็นพื้นฐานของประชาชน งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสังคมสงเคราะห์

 

ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 

     งานธุรการ

 

     ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

 

        -   งานสังคมสงเคราะห์

 

     ฝ่ายพัฒนาชุมชน

 

        -   งานพัฒนาชุมชน

 

        -   งานชุมชนเมือง
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน กองสวัสดิการสังคม
   งานชุมชนเมือง กองสวัสดิการสังคมบูรณาการร่วมกับกศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้กับกลุ่มที่สนใจ 2021-06-17
  ภาพกิจกรรมจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระยะที่ 2 ณ ห้องแควน้อย ศาลา 60 พรรษามหาราช   2021-06-02
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่สิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งเเต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป 2021-05-24
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  กรณีได้รับผลกระทบด้านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) ปีงบประมาณ 2564   2021-05-18
   ภาพกิจกรรมจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระยะที่ 1 ณ ห้องแควน้อย ศาลา 60 พรรษามหาราช 2021-05-18
  การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ครั้งที่ 5/2564  2021-05-18
  การประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคเชื้อไวรัส โคโรนา 2019(โควิด - 19) 2021-05-18
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องแควน้อย ศาลา 60 พรรษามหาราช 2021-05-13
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องแควน้อย ศาลา 60 พรรษามหาราช 2021-05-11
  คู่มือปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม 2021-05-11

 

  ทั้งหมด 11 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  3
   เดือนนี้ : 267
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,081
   ทั้งหมด : 502,856
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788