photo gallery
ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
 
(วันที่ 21 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช
                  ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564" โดยมี นายธนวัฒน์ ปฐมสีมากุล รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ อสม. เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
.
งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้จัดทำ"โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ทางวิชาการให้แก่ อสม. สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง และ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
ในครั้งนี้ เป็นการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการในหัวข้อ "เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ" โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

 
ย่อภาพ