ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. มีการประชุมการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 โดยนายธนวัฒน์ ปฐมสีมากุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธาน ติดตามความก้าวหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพประสิทธิผลของเทศบาลต่อไป
 

  

ขยายภาพ