ประมวลภาพกิจกรรม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ร่วมต่อต้านการทุจริต ZERO TO CORRUPTION
นายธนวัฒน์ ปฐมสีมากุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม “เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ร่วมต่อต้านการทุจริต ZERO TO CORRUPTION”
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จึงได้จัดกิจกรรม “เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ร่วมต่อต้านการทุจริต ZERO TO CORRUPTION”ขึ้น เพื่อร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน รวมทั้งกล่าวคำมั่นในการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ต่อไป

  

ขยายภาพ