ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564
(วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) เวลา 14.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
.
นายธนวัฒน์ ปฐมสีมากุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธาน “การประชุมการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จึงได้จัดการประชุมขึ้น พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด ต่อไป

  

ขยายภาพ