ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำโครงการ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน /โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพท้องถิ่น
(วันที่ 27 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
????สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี และเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้จัดประชุมประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำโครงการ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน /โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ วงเงิน 45,000 ล้านบาทจากรัฐบาล

  

ขยายภาพ