ประมวลภาพกิจกรรม
บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี

  

ขยายภาพ