ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขากาญจนบุรีจัด"กิจกรรมการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบน้ำเสียของเทศบาลเมือง

               เทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้ร่วมกับ สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขากาญจนบุรีจัด"กิจกรรมการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบน้ำเสียของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี" โดยมีนางสาวรัตนาภร ชานุ นักวิทยาศาสตร์งานจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขากาญจนบุรีะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง "การจัดการน้ำเสีย" และ"การมีส่วนร่วมในการลดการเกิดน้ำเสีย" รวมทั้ง"กระบวนการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี" แก่นักเรียน
               โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อต้องการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาน้ำเน่าเสีย และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด และการมีส่วนร่วมในการลดน้ำเสียฯลฯ รวมไปถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองและคนในครอบครัวได้ทราบถึงปัญหาและร่วมกันลดการเกิดปัญหาน้ำเสียต่อไป

 

  

ขยายภาพ