ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

นายยุทธนา อนันตเดโชชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด"โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์" โดยมี นางจีรนันท์ กีทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาล อสม. คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 5 โรงเรียนโรงเรียนถาวรวิทยาและโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

  

ขยายภาพ