ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 เทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-05-20 15:22:59 แก้ไชวันที่ :  
 
  เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย
  เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องตลาด
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2563
  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ตลาด พ.ศ...........
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช
  เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
  งบกลาง
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  แผนงานเคหะและชุมชน
  แผนงานสังคมสงเคราะห์
  แผนงานสาธารณสุข
  แผนงานการศึกษา
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  รายงานประมาณการรายจ่าย
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  รายงานประมาณการรายรับ
  คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  9
   เดือนนี้ : 309
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,124
   ทั้งหมด : 507,282
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788