ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 แผนการดำเนินงาน 2556  


                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

                   แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ดังนั้นจึงมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ดังนี้

  1. เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจน แน่นอน 
  2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  3. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน
  4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

                   จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

          ๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

          ๒.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

 

 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

  1. แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่ทำให้ทราบแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น
  2. มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น
  3. มีความชัดเจนในการจำแนกรายละเอียดแผนงาน/โครงการ สะดวกในการติดตามประเมินผล

 

 

 

สารบัญ

 

บทที่ 1 แผนดำเนินการ

 

บทที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ

 

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 

ยุทธศาสตร์ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งชุมชน ใหม่

 

ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาการเมืองการบริหาร

 

ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาการศึกษา

 

ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาการท่องเที่ยว

 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-01-25 19:48:33 แก้ไชวันที่ : 2013-01-30 17:53:49  
 
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  10
   เดือนนี้ : 310
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,228
   ทั้งหมด : 504,003
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788