ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 ประวัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  


            เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2478 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ท้องที่ตำบลบ้านเหนือและตำบลบ้านใต้ ซึ่งมีมีเนื้อที่ประมาณ 2.08 ตารางกิโลเมตร ในท้องที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี พร้อมกันนั้นเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยขุนหิรัญประศาสน์ ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีคนแรก  ได้ขออนุมัติจังหวัดกาญจนบุรี อาศัยตั้งที่ทำการของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ขึ้นในส่วนหนึ่งของศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีด้วย

 

           ครั้นต่อมา พ.ศ. 2483 นายบุญผ่อง สิริเวชชพันธ์ ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีสมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่า ทีทำงานของเทศบาลควรจะได้เป็นตัวอาคารเอกเทศเพื่อความสะดวกต่อประชาชนที่มาติดต่องานกับเทศบาล จึงได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวขนาด 3 ห้อง ขึ้น ณ ถนนคูเมืองและได้ใช้เป็นสำนักงานของเทศบาลตลอดมา

 

           ต่อมา พ.ศ.2501 นายสมจิตต์ ราคา นายกเทศมนตรีได้พิจารณาเห็นว่าอาคารสำนักงานเทศบาลได้มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่กว้างขวางเพียงพอในการปฏิบัติงาน ประกอบกับศาลากลางจังหวัดก็ได้ย้ายไปตั้งที่ทำการใหม่ ณ ริมถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก จึงได้ขออนุมัติจังหวัดขอย้ายอาคารที่ทำการของเทศบาลกลับมาอาศัยอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดหลังเดิมอีกครั้ง

 

          เนื่องด้วยสภาพของศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีหลังเดิมได้ก่อสร้างมาเป็นเวลาช้านานถึง50ปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอันมาก เทศบาลจึงไม่อาจอาศัยต่อไปได้ ดังนั้นในปีพ.ศ.2516 ร.ต.สมจิตต์ เสตะพันธุ์ นายกเทศมนตรีพร้อมทั้งคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลได้พิจารณาเห็นว่าควรจะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเสียใหม่ เพื่อให้เป็นอาคารถาวรมั่นคง เป็นศรีสง่างาม เหมาะสมตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน คณะเทศมนตรีจึงได้จัดสรรรายได้ของเทศบาลเป็นงบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงิน2000000 บาท แต่ในขณะนั้นเป็นปลายปีงบประมาณ เทศบาลไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ จึงขออนุมัติกันเงินค่าก่อสร้างไว้ดำเนินการในปีต่อไป

 

           ต่อมาในปีพ.ศ.2517 นายนิทัศน์ ถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีคนปัจจุบัน พร้อมทั้งคณะเทศมนตรี จึงได้นำเงินงบประมาณจำนวน 2000000 บาท ที่ขออนุมัติกระทรวงมหาดไทยกันเงินไว้มาตั้งจ่ายเป็นงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกันนั้นเทศบาลก็ได้ดำเนินการเรียกประกวดราคาก่อสร้าง ได้มีผู้มายื่นซองประกวดราคาก่อสร้างจำนวน 3 รายแต่ปรากฏว่าเป็นราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ เทศบาลจึงได้จัดสรรเงินรายได้อีก จำนวน 1000000 บาทเสนอสภาเทศบาลอนุมัติเป็นเงินงบประมาณเพิ่มเติมค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล และได้ดำเนินการเรียกประกวดราคาก่อสร้างอีกครั้ง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดมิตรพันธ์ก่อสร้างเป็นผู้เสนอราคา 3725000 บาท และเทศบาลได้ทำการวางศิลาฤกษ์โดย คุณประเทือง สนธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2517 โดยคณะเทศมนตรีได้จัดสรรเงินรายได้ของเทศบาลอีก 725000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารในส่วนที่ยังขาดอยู่ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2518

 

            อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรีหลังนี้ ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุซึ่งจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ผนังก่ออิฐถือปูนมีห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมเล็ก ห้องเก็บของใต้ดิน และมีห้องจำแนกตามลักษณะของการบริหารงานโดยเฉพาะเป็นอาคารที่ทันสมัย ตั้งอยู่ในย่านกลางของชุมชน จะอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี

 

             เมื่อปี พ.ศ.2517 โดยมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ทำให้เนื้อที่เพิ่มขึ้นเป็น 9.16 ตารางกิโลเมตร 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-01-25 17:54:57 แก้ไชวันที่ : 2013-01-25 17:55:52  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  9
   เดือนนี้ : 309
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,124
   ทั้งหมด : 507,282
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788