ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 ประชาสัมพันธ์การประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561  


สำนักปลัดเทศบาล

ตามที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้มีมืติในกาประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ตัังแต่วันที่ 1 เดือนพฤษภคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป มีกำหนดสามสิบวัน นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน จึงขอความร่วมมือในประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2018-04-24 15:06:33 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  936
   เดือนนี้ : 19,976
   ปี พ.ศ.นี้ : 47,158
   ทั้งหมด : 346,541
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788