ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 ประกาศรายชื่อผู้ขอสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2560 รายละ 400 ต่อเดือน และรายละ 600 บา่ท ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป จนถึงอายุ 3 ปี โดยเด็กมีสัญชาติไทยและอยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสียงต่อความยากจน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุน ไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาล 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2017-05-25 14:17:10 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  323
   เดือนนี้ : 15,174
   ปี พ.ศ.นี้ : 111,256
   ทั้งหมด : 410,639
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788