ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 กำหนดการกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน  


ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาล ๒ (ประชาภิบาล)

ชุมชนประชาภิบาล

กำหนดการกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน

วันศุกร์ที่ 13  มีนาคม  2558

ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาล ๒ (ประชาภิบาล)

ชุมชนประชาภิบาล

……………….....

เวลา 09.00 น.                -    หน่วยปฏิบัติงานของเทศบาล  สำนักการช่าง  งานป้องกันฯ  กองสาธารณสุขฯ

                                          และชุมชนประชาภิบาล  ร่วมกันดำเนินการ ดังนี้

 • ทำความสะอาดภายในชุมชน
 • ลอกท่อระบายน้ำถนนอู่ทองตั้งแต่สี่แยกหอนาฬิกา ถึง ทางรถไฟ
 • ตัดแต่งกิ่งไม้ภายในชุมชน

เวลา 10.00 น.                -    นายกเทศมตรี และคณะออกตรวจเยี่ยมชุมชน

เวลา 12.00 น.-พักกลางวัน

เวลา 13.00 น.-ร่วมกันพัฒนาชุมชน (ต่อ)

เวลา 16.00 น.-พร้อมกันณ บริเวณโรงเรียนเทศบาล ๒(ประชาภิบาล) รับบริการจากหน่วยงานในสังกัดเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี    ให้บริการเสริมสวย ตัดผมชาย นวดคลายเครียด
 • วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี          ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • งานทะเบียนราษฎร์                    ให้ความรู้เรื่องงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำนักการช่าง                            แนะนำการให้บริการสิ่งปลูกสร้างอาคารแก่ประชาชน
 • กองคลัง                                   ให้คำปรึกษาด้านการเสียภาษีโรงเรียน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่  การจดทะเบียนพาณิชย์
 • กองการศึกษา                            ให้คำแนะนำด้านการศึกษา  ฯลฯ
 • กองสาธารณสุขฯ                       ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  วัดความดัน  ฯลฯ
 • กองวิชาการฯ                             ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
 • กองสวัสดิการสังคมฯ                  ให้คำปรึกษาการรับลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์  ประชาสัมพันธ์การรับเงินสงเคราะห์ศพผู้มีรายได้น้อย
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน   ฯลฯ

เวลา 17.00 น.-การประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆ

เวลาลา 18.00 น.-รับประทานอาหารเย็น

 • สรุปผลการปฏิบัติงาน  ตอบปัญหาและเรื่องร้องเรียนแก่ประชาชนเวลา

เวลา 20.00 น.-สิ้นสุดการจัดกิจกรรม

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2015-03-13 10:45:59 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ : 17
   เดือนนี้ : 22,924
   ปี พ.ศ.นี้ : 74,695
   ทั้งหมด : 374,078
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788