ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานใน การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีและหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 1/2565  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
.
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานใน “การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีและหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 1/2565” พร้อมด้วย นายอุดม เหลืองสด รองนายกเทศมนตรี นายอำพล ยุติโกมินทร์ ปลัดเทศบาล นายประคูณ สาระศาลิน รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยในที่ประชุมได้มีเรื่องเสนอเพื่อทราบแก่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
????1) การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
- ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี
(เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565)
- แนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565
- การประเมินสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปี 2565
????2) การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565) ประจำปี 2565
????3) การดำเนินโครงการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2022-06-21 07:35:01 แก้ไชวันที่ : 2022-06-21 07:38:06  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 19
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,194
   ทั้งหมด : 507,352
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788