ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  


งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

              ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ดำเนินกาสรสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสำรวจซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประชาชนใด้เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transperncy Assessment (EIT) การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยฝ่ายการสแกน QR Code (ตาม QR Code ที่อยู่ด้านล่างนี้)

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2020-06-15 13:24:29 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 300
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,961
   ทั้งหมด : 500,343
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788