ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ประกาศ


  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) และบัญชีรายการห้องชุด(ภดส.4) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 2020-05-29 27
  รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 2020-05-26 1
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่2) 2020-05-18 2
  รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือนร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโึคโีรนา 2019 (เพิ่มเติม) 2020-05-12 3
  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่้มเติมครั้งที่ 4) 2020-05-05 5
  ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 2020-04-24 4
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 2020-04-14 67
  ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2020-04-10 3
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิะีและมาตรการป้องกันความเสียงจากโรคจิดเชื้อวัสโคโรนา่ 2019 หรือ โรคโควิด 19 ฯ 2020-04-07 75
  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 2020-04-07 2
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน 2020-04-03 9
  ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 2020-04-01 1
  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 2020-01-10 1
  ประกาศการสรรหาและเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 2019-11-27 2
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2019-11-27 193
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขทครั้งที่ 4/2562 2019-11-15 185
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2019-11-06 211
  ขอให้ประชาสัมพันธ์ทหารกองเกินไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก (แบบ สด.35) 2019-10-15 1
  การขยายเวลายืนยันสิทธิ์เป็นผู้จำหน่ายสินค้าบนถนนคนเดินปากแพรก 2019-10-01 2
  ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2019-09-11 277

 

  ทั้งหมด 55 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 72
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,897
   ทั้งหมด : 498,279
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788