ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ประกาศ


  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-Gp 2022-01-21 10
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-01-21 10
  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 9,10 ปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-01-12 6
  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 2022-01-06 6
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-12-24 3
  กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง สำหรับเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-12-23 8
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราที่จัดเก็บและรายเอียดอื่นๆ 2021-12-22 5
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี แก้ไขครั้งที่ 1/2565 2021-12-16 3
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 2021-12-16 1
  เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการขอให้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณพื้นที่ริมถนนสองแคว (บางส่วน) เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการและจัดหาผลประโยชน์ ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2021-12-09 7
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-30 4
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อการติดต่อเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-30 2
  ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการรับนักเรียนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-30 1
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการรับชำระภาษีป้ายในสำนักงานเทศบาลเมืองากาญจนบุรี 2021-11-30 6
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-30 3
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอปรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-30 3
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบื้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-30 58
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-30 4
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-30 2
  ยกเลิการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อใช้ในการติดขอรับบริการจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-30 4

 

  ทั้งหมด 160 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  8
   เดือนนี้ : 332
   ปี พ.ศ.นี้ : 332
   ทั้งหมด : 505,490
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788