ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ประกาศ


  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-10-21 3
  ประกาศเรีัยกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 2020-10-20 1
  ประกาศใช้แผนการดำเนินการงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-10-19 1
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 2020-09-02 10
  ประกาศ เรื่องการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 2020-08-25 2
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 2020-08-19 4
  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-07-30 1
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) 2020-07-24 3
  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 2020-07-17 2
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562-2564 2020-07-13 2
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณกลั่นกรอง 2020-07-13 3
  ประกาศ-การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายพนักงานจ้าง 2020-07-13 7
  ประกาศเรื่อง-กำหนดจำนวนครั้งการลา-และการมาทำงานสาย-ของพนักงานเทศบาล 2020-07-13 4
  รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-07-09 3
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3/2563 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-06-19 4
  ประกาศประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 2020-06-12 8
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) และบัญชีรายการห้องชุด(ภดส.4) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 2020-05-29 4
  รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 2020-05-26 3
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่2) 2020-05-18 5
  รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือนร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโึคโีรนา 2019 (เพิ่มเติม) 2020-05-12 2

 

  ทั้งหมด 71 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  3
   เดือนนี้ : 303
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,592
   ทั้งหมด : 499,974
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788