ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ประกาศ


  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-07-30 11
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) 2020-07-24 3
  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 2020-07-17 1
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562-2564 2020-07-13 4
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณกลั่นกรอง 2020-07-13 1
  ประกาศ-การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายพนักงานจ้าง 2020-07-13 4
  ประกาศเรื่อง-กำหนดจำนวนครั้งการลา-และการมาทำงานสาย-ของพนักงานเทศบาล 2020-07-13 2
  รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-07-09 1
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3/2563 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-06-19 2
  ประกาศประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 2020-06-12 1
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) และบัญชีรายการห้องชุด(ภดส.4) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 2020-05-29 1
  รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 2020-05-26 2
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่2) 2020-05-18 2
  รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือนร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโึคโีรนา 2019 (เพิ่มเติม) 2020-05-12 3
  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (เพิ่้มเติมครั้งที่ 4) 2020-05-05 2
  ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 2020-04-24 2
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 2020-04-14 142
  ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2020-04-10 2
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิะีและมาตรการป้องกันความเสียงจากโรคจิดเชื้อวัสโคโรนา่ 2019 หรือ โรคโควิด 19 ฯ 2020-04-07 135
  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 2020-04-07 2

 

  ทั้งหมด 65 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 72
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,629
   ทั้งหมด : 499,011
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788