ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข่าวทั่วไป


  สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ร่วมกับ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขากาญจนบุรี ออกหน่วยให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่แก่ประชาชน ฟรี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 2022-06-23 3
  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนฟรี 2022-06-23 3
  นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายประคูณ สาระศาลิน รองปลัดเทศบาล และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ ณ ห้างสรรพสินค้า Big C 2022-06-22 2
  โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-06-22 4
  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 2022-06-21 3
  นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี พร้อมกับ นางสุนันท์ ไสยะหุต เลขานุการนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีม อสม. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพย 2022-06-21 1
  นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานใน การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีและหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 1/2565 2022-06-21 2
  นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางกมลวรรณ ภูษิตกาญจนา เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสุนันท์ ไสยะหุต เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรม มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ยากไร้เนื่องในวันบูรพาจารย์รำลึก 2022-06-21 2
  นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ ณ ตลาดนัดร่มแฝก เพื่อตรวจสอบอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายภายในตลาดเพื่อให้เป็นไปตาม 2022-06-21 3
  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 2022-06-20 5
  เปิดรับลงทะเบียนผู้จำหน่ายสินค้า โคงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "ถนนคนเดินสองแคว" (Songkwai Walking Street) 2022-06-20 2
  รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจงานบัตรประจำตัวประชาชน 2022-06-15 1
  นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอำพล ยุติโกมินทร์ ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานใน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 2022-06-10 1
  นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีพร้อมทีมงาน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2022-06-07 1
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2022-06-02 2
  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 11 ปี พ.ศ.2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-05-30 1
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2022-05-30 2
  เทศบาลเมืองกาญจนบุรีนำโดย นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีพร้อมทีมงาน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2022-05-26 1
  รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจงานบัตรประจำตัวประชาชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-05-25 1
  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ขอความร่วมมือมายังประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกันประหยัดน้ำ 2022-05-25 1

 

  ทั้งหมด 371 รายการ รวมทั้งหมด : 19 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  10
   เดือนนี้ : 310
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,125
   ทั้งหมด : 507,283
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788