ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข่าวทั่วไป


  คูมือประชาชน กองสวัสดิการสังคม 2020-07-15 2
  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-4 2020-07-13 2
  โครงสร้างเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-07-10 2
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล 2020-07-10 1
  สรุปรายรับ-รายจ่าย เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-06-29 1
  ข้อบังคับด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-06-16 3
  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2020-06-15 3
  ราคาประเมินทนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 2020-06-04 4
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2020-05-13 2
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2020-05-13 2
  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2020-05-12 2
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-05-05 1
  ตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุด30 กันยายน 2562 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-05-05 3
  โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม) 2020-04-22 3
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 2020-04-14 2
  ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2020-04-14 3
  ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2020-04-10 7
  วารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "เมืองกาญจน์สาร" ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 2020-04-08 5
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน 2020-04-03 3
  การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 2020-03-19 4

 

  ทั้งหมด 218 รายการ รวมทั้งหมด : 11 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 72
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,629
   ทั้งหมด : 499,011
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788