ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข่าวทั่วไป


  เทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่พบและได้รับแจ้งจากประชาชน? เรียบร้อย?แล้ว 2021-09-15 3
  คลิปวีดีโอการอบรมเพื่อใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Smart Office ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-09-08 2
  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่2) 2021-08-04 1
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2564 2021-07-29 3
  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไขครั้งที่ 5/2564 2021-07-29 82
  ประกาศ!! กองคลัง เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ปิดให้บริการชั่วคราว? 2021-07-29 101
  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 2021-07-19 1
  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2021-07-14 2
  แนวทางการจัดการบริหารความเสียงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 2021-07-09 3
  คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี 2021-06-29 2
  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-05-19 243
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 2021-05-13 3
  ตรวจสอบสิทธิ์ผู้สูงอายุ 2021-05-12 8
  ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการสนับสนุนฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย / ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค 2021-05-11 10
  การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ.2559 2021-05-11 7
  Social Network กองสวัสดิการฯ 2021-05-11 55
  ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2021-05-11 22
  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งประธานชุมชนร่วมพัฒนา 2021-05-11 84
  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งประธานชุมชนเตาปูน 3 2021-05-11 101
  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 2021-05-11 1

 

  ทั้งหมด 258 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  11
   เดือนนี้ : 311
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,229
   ทั้งหมด : 504,004
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788