ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล จัดซื้อ - จัดจ้าง
 


 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนแสงชูโตซอย 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำงานรักษาความสะอาดถนนที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ประกวดราคาจ้างดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ ของสำนักการช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ประกวดราคาซื้อรถบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร สำนักการช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาจ้างดูแลซ่อมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง ของสำนักการช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาจ้างดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ ของสำนักการช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานกองคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ร่างประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสัญญาไฟจราจรบริเวณถนนแสงชูโตตัดกับถนนซอยไปรษณีย์ สำนักปลัดเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำและโฟมดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างเอกสารจ้างตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนแสงชูโตเหนือเชื่อมถนนอินเดียพร้อมผิวจราจรคอนกรีตและเสริมเหล็ก สำนักการช่าง ด้วยธิโีประกวดราคาอิเล็กทอรกนิกส์ (e-bidding)

 

ขออนุมัติเปลี่ยนปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนแสงชูโต

 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานกองคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์

 

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563)

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

การประมูลให้เช่าอาคารห้องอาบน้ำห้องสุขาสาธารณะบริเวณถนนสองแควริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี เพื่อบริการประชาชน

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนแสงชูโตเหนือเชื่อมถนนอินเดืยพร้อมผิมจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักการช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กอทรอนิกส์ (e-biding)

 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-0765 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2563

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ขอส่งเอกสารสำเนาสัญญา จำนวน 1 โครงการ

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP 

 

ประกวดราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา กองการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ร่างประกาศและร่าเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ขอส่งเอกสารสำเนาสัญญา จำนวน 1 โครง

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2563

 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ นักเรียนระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารซ์้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดดรัม) ของงานผลประโยชน์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานผลประโยชน์ กองคลัง

 

ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี การประมูลให้เช่าอาคารห้องอาบน้ำห้องสุขาสาธาณะบริเวณถนนสองแควริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี เพื่อบริการประชาชน (ครั้งที่3)

 

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างทีมิใช่งานก่อสร้าง

 

ขอให้ลงข่าวการการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ขอส่งเอกสารสำเนาสัญญา จำนวน 1 โครงการ

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟ hig mast บริวเรณเกากลางถนนอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

 

การประมูลให้เช่าอาคารห้องอาบน้ำห้องสุขาสาธารณะบริเวณถนนสองแควริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี เพื่อบริการประชาชน

 

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

 

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟ high Mast บริเวณเกาะกลางถนนอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำงานรักษาความสะอาดถนนและที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำงานรักษาความสะอาดถนนที่่สาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบระมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาจ้างดูแลซ่อมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-diding)

 

ประกวดราคาจ้างดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีึประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ี่่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อมิใช่ก่อสร้าง

 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนแการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กอทรอนิกส์ (e-bdiding)

 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเกาะกลางถนนแสงชูโตเหนือต่อจากเดิมหน้า ตชด.เก่าไปสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสุประเทศไทย 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระยย e-GP

 

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเ่ทศไทย 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ขอความร่วมมือประชาะสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

 

ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนนสถานีรถไฟ (ซอยไปรษณีย์) ตั้งแต่ด้านถนนแสงชูโต-ถนนพัฒนากาญจน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่องเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คน กองวิชาการและแผนงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ในการอบรมตามโครงการฯ

 

ตางรางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณท์ยานพาหนะและขนส่ง

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

 

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อผ้าระบายสีดำและสีขาว พร้อมลวดสำหรับผูกผ้าระบาย  สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดและอำเภอเมืองกาญจนบุรี 

 

ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารของกองการศึกษา ฯ

 

ประกาศเทศบาล เรื่องการประมูลให้เช่าพื้นที่ใต้ถันศาลา 60 พรรษามหาราช

 

ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างสุขาชั่วคราว

 

เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขาชั่วคราว เพื่อประชาชน ฯ

 

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่

 

จ้างเหมาดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ

 

จ้างเหมาดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง

 

จ้างเหมาดูแลจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

 

เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนเฉพาะหน้า

 

เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำงานรักษาความสะอาดถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

#เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานช่วยงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามรายละเอียดนี้

 

เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแก้ปัญหาเฉพาะกิจ

 

ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศสอบราคาฯ

- ราคากลาง

****ผลการจัดจ้าง****

 

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณสะพานลอยคนเดินข้าม(หน้าโรงเรียนวิสุทธรังษี) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศสอบราคาฯ

- ราคากลาง

****ผลการจัดจ้าง****

 

 

 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมอัฒจันทร์สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

# ประกาศสอบราคาฯ

# ราคากลาง

***ผลการจัดจ้าง***

 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง - ปรับปรุงถนนดอนรัก

# ประกาศสอบราคาฯ

# ราคากลาง  

***ผลการจัดจ้าง***

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยบุญสม

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ตาราง ปปช.

***ผลการจ้ดจัาง***

 

ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนแสงชูโตซอย 26

ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง

ตาราง ปปช.

***ผลการจัดจ้าง***
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน จัดซื้อ - จัดจ้าง
   ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-18
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-06-10
  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-05-30
  ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2022-04-11
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-02-28
  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-01-19
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-10-15
  การประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP 2021-10-11
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-09-17
  ประกาศกวดราคาซื้อตามโครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดัน และเครื่องวัดอุณหภูมิ อสม.ประจำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-09-16

 

  ทั้งหมด 119 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  11
   เดือนนี้ : 311
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,126
   ทั้งหมด : 507,284
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788