ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล กองสวัสดิการสังคม
 


 

 

กองสวัสดิการสังคม

                    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม  ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์  งานพัฒนาระบบ  รูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน  งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน  งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ  ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่งผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่รอนไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา  งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯลฯ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน ดังนี้

 

                    ๑. งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงาน ดังต่อไปนี้

                         (๑) งานสารบรรณ

                         (๒) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

                         (๓) งานจัดทำงบประมาณประจำปี

                         (๔) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

                          (๕) งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

                         (๖) งานงบประมาณรายจ่ายและโอนลด – โอนเพิ่ม

                         (๗) งานการจัดทำควบคุมภายใน

                         (๘) งานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

                         (๙) งานประมาณการใช้จ่าย ๔ ไตรมาส

                        (๑๐) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                        (๑๑) งานรักษาความสะอาด และความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

                        (๑๒) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

                        (๑๓) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ

                        (๑๔) งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย

                        (๑๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                   ๒. งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                        (๑) งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง

                        (๒) งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

                        (๓) งานสงเคราะห์เด็ก คนชรา คนพิการ และคนทุพพลภาพ

                        (๔) งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

                        (๕) งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์เอกชน

                        (๖) งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ

                        (๗) งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท

                        (๘) งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

                        (๙) งานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                       (๑๐) การติดตามผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัว

                       (๑๑) งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

                       (๑๒) งานกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

                       (๑๓) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสังคมสงเคราะห์

                       (๑๔) งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ

                       (๑๕) งานโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)

                       (๑๖) งานโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)

                       (๑๗) งานโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)

                       (๑๘) งานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด                     

                       (๑๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                   ๗.๑ ฝ่ายพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนาชุมชน งานชุมชนเมือง

                         ๗.๑.๑ งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                 (๑) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง

                                 (๒) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาชุมชน

                                 (๓) งานจัดระเบียบชุมชน

                                  (๔) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำบริการ  ขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน

                                 (๕) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน

                                 (๖) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล

                                 (๗) งานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)

                                 (๘) งานร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความอนุเคราะห์ต่างๆ

                                 (๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                         ๗.๑.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                (๑) สนับสนุน ช่วยเหลือให้คำปรึกษา แนะนำในการพัฒนาศักยภาพชุมชน    ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชน ในการบริหาร 

       จัดการชุมชน การจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน แผนชุมชน

                                (๒) งานการส่งเสริมอาชีพ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                (๓) งานเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

                                (๔) งานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

                                (๕) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน

                                (๖) งานจัดระเบียบชุมชนเมือง

                                (๗) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

                                (๘) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชุมชน

                                (๙) งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่ชุมชนต่างๆ

                                (๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน กองสวัสดิการสังคม
   ภาพการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องแควน้อย ศาลา 60 พรรษามหาราช    2022-05-20
  ภาพการจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 2022-05-09
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2565 2022-05-03
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนไว้แล้วเดือนเมษายน 2565 2022-05-03
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-04-19
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-04-19
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 5 / 2565 2022-03-11
  ภาพการปฏิบัติงานลงพื้นที่ชุมชนโรงหีบอ้อย 2022-03-02
  ภาพการจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนวิสุทธรังษี   2022-03-02
  ภาพการปฏิบัติงาน งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-02-25

 

  ทั้งหมด 101 รายการ รวมทั้งหมด : 11 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  11
   เดือนนี้ : 311
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,126
   ทั้งหมด : 507,284
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788