ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล กองสวัสดิการสังคม
 


 

 

กองสวัสดิการสังคม

 

        มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ประชาชน เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการทุพพลภาพ ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆประกอบด้วย งานสังคมสงเคราะห์ และงานพัฒนาชุมชน

 

งานสังคมสงเคราะห์

      มีหน้าที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลน ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

 

งานพัฒนาชุมชน

      มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน การพัฒนาปรับปรุงชุมชนในเขตเทศบาลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความอยู่ดีกินดีตามความจำเป็นพื้นฐานของประชาชน งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสังคมสงเคราะห์

 

ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 

     งานธุรการ

 

     ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

 

        -   งานสังคมสงเคราะห์

 

     ฝ่ายพัฒนาชุมชน

 

        -   งานพัฒนาชุมชน

 

        -   งานชุมชนเมือง
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน กองสวัสดิการสังคม
   กิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม 2021-09-21
  กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม 2021-09-21
  กิจกรรมการลงพื้นที่ให้การคุ้มครองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 2021-09-21
  กิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในชุมชนเตาปูน 3  2021-09-17
  ภาพลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมบริเวณบ้านร้าง  2021-09-16
  กิจกรรมการประชุมชี้แจ้งแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2564  2021-09-16
  สำหรับผลการนับคะแนนเลือกคณะกรรมการชุมชนซอยไปรษณีย์ 2021-09-16
  ภาพกิจกรรมการเลือกคณะกรรมการชุมชนซอยไปรษณีย์ วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 17.00 - 18.00 น. ณ บริเวณซอย 9 ข้างโต๊ะสนุ๊กเกอร์เอสอาร์เอส   2021-09-16
  กิจกรรมโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดำเนินการติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ประจำปี งบประมาณ 2564 2021-09-15
  ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการดำเนินงานตาม โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยให้แก่ผู้พิการจำนวน 1 ราย 2021-09-15

 

  ทั้งหมด 51 รายการ รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 312
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,230
   ทั้งหมด : 504,005
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788