ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 


  

 

 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา  ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้าน สาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาล   ในสถานประกอบการ  งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม  งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์   งานการแพทย์ฉุกเฉิน  งานรักษาพยาบาล  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  งานบริหารสาธารณสุข  งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค  งานเวชปฏิบัติครอบครัว  งานหลักประกันสุขภาพ  งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ  งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข  งานกฎหมายสาธารณสุข  งานแพทย์แผนไทย  งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย  งานกายภาพและอาชีวบำบัด  งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย  งานทันตสาธารณสุข  งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย (งานเก็บขนขยะมูลฝอย)  งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล  งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสาธารณสุข) เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสงานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัด การติดสารเสพติด  งานสัตวแพทย์  งานศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม  งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม  งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง  ควบคุมมลพิษทางน้ำ  อากาศ  และเสียง งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน ดังนี้

                 ๑. งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                      (๑) งานสารบรรณ

                     (๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

                     (๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล

                      (๔) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                      (๕) งานสาธารณกุศลของเทศบาล ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

                      (๖) งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

                      (๗) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา หรือผู้ทำคุณประโยชน์

                      (๘) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

                       (๙) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

                      (๑๐) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ

                     (๑๑) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

                      (๑๒) งานสวัสดิการต่าง ๆ

                      (๑๓) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

                      (14)  งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน แผนจัดหาพัสดุ แผนต่าง ๆ ของกอง

                      (15)  งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายการโอนเงิน การควบคุมการเบิกจ่าย งบประมาณของกอง

                      (16)  งานตรวจสอบควบคุมดูแลทรัพย์สินของทางราชการของกอง

                      (17)  งานขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างของกอง

                      (18)  งานเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข

                      (19)  ดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ

                      (20)  ดำเนินการเกี่ยวกับเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุข

                      (21) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

              ๒.  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                      (๑) งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

                      (๒) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ

                      (๓) งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

                      (๔) งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ และมลภาวะ

                      (๕) งานสุขาภิบาลโรงงาน สถานประกอบการ และชุมชน

                      (๖) งานชีวอนามัย

                      (๗) งานฌาปนกิจ สุสาน และฌาปนสถาน        

                     (๘) งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงาน ประเมินผลกระทบ การเฝ้าระวัง และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ

                            จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

                      (๙)  งานใบอนุญาตประกอบกิจการและหนังสือรับรองการแจ้งต่าง ๆ

                      (๑๐) งานกฎหมายสาธารณสุข

                      (๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                 ๓. งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                      (๑) งานรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่

                      (๒) งานคลินิกหมอครอบครัวอบอุ่น

                      (๓) งานทันตสาธารณสุข

                      (๔) งานปฐมพยาบาล

                      (๕) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

                      (๖) งานติดตามการเยี่ยมบ้าน

                     (๗) งานวางแผนด้านสาธารณสุข

                     (๘) งานเวชระเบียนผู้ป่วยและแฟ้มครอบครัว

                     (๙) งานเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาและไม่ใช่ยาที่จำเป็นในการให้บริการ

                     (๑๐) งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข

                     (๑๑)  งานบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด

                     (๑๒)  งานแพทย์แผนไทย

                     (๑๓)  งานกายภาพและอาชีวบำบัด

                     (๑๔)  งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย

                     (๑๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๔. งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                      (๑) งานบริการรักษาความสะอาด กวาดล้างทำความสะอาดถนน และที่หรือทางสาธารณะ

                      (๒) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

                      (๓) งานเก็บขนและขนถ่ายขยะมูลฝอย

                      (๔) งานเก็บขนและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

                      (๕) งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่

                      (๖) งานสำรวจประเมินปริมาณขยะมูลฝอย และจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลครัวเรือนสถานประกอบการ สถานที่ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย

                      (๗) งานรณรงค์ให้ความรู้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลแก่ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

                      (๘) งานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และอาสาสมัครต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความสะอาด

                      (๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

               ๔.๑  ฝ่ายบริการสาธารณสุข

                      มีหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมสุขภาพงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์

                     ๔.๑.๑ งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             (๑) งานด้านสุขศึกษา

                             (๒) งานอนามัยโรงเรียน

                             (๓) งานอนามัยแม่และเด็ก

                             (๔) งานวางแผนครอบครัว

                             (๕) งานสาธารณสุขมูลฐาน

                             (๖) งานโภชนาการ

                             (๗) งานสุขภาพจิต

                             (๘) งานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

                             (๙) งานอาสาสมัครสาธารณสุข

                             (๑๐) งานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

                             (๑๑) งานส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสาธารณสุข) ของเด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

                              (๑๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                     ๔.๑.๒ งานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                            (๑) งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

                            (๒) งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค

                            (๓) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

                            (๔) งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด

                            (๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                       ๔.๑.๓ งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             (๑) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์

                             (๒) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

                             (๓)  งานเฝ้าระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพ ซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์

                             (๔) งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์

                             (๕) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

                             (๖) งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์

                             (๗) งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์

                             (๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 2020-07-15
  โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2013-03-06

 

  ทั้งหมด 2 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  11
   เดือนนี้ : 311
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,126
   ทั้งหมด : 507,284
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788