ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล กองการศึกษา
 


 

 
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน กองการศึกษา
   กองการศึกษา               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา  งานพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษา     ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน    งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ   งานห้องสมุด  งานพิพิธภัณฑ์  งานเครือข่ายทางการศึกษา  งานศึกษานิเทศก์  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา  งานการศาสนา  งานบำรุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นงานการกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชน  และการศึกษานอกโรงเรียน  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานส่งเสริมสวัสดิการ  สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน ดังนี้                    ๑. งานบริหารงานทั่วไป   มีหน้าที่เกี่ยวกับ                      (๑) งานสารบรรณ                                                (๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ                       (๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล                       (๔) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ                       (๕) งานสาธารณกุศลของท้องถิ่นหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ                       (๖) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ                       (๗) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน                       (๘) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ                       (๙) งานสวัสดิการต่าง ๆ ของกองหรือฝ่าย                      (๑๐) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน                      (๑๑) งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัว เงินการตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภททั้งในและนอก                               งบประมาณรวมถึงการลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี                      (๑๒) งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของกองหรือฝ่ายเช่น การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ                              ด้านงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย                       (๑๓) งานการบริหารและควบคุมงบประมาณของกองหรือฝ่าย                       (๑๔) งานเกี่ยวกับการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูเทศบาลตามแบบและวิธีการที่สำนัก งบประมาณกำหนด เช่น จัดทำแผนสรุปยอดเงินงบประมาณ อัตราเงินเดือน                                ที่ขอถือจ่ายประจำปี การจัดทำบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนเพิ่มระหว่างปี หรือเงินเพิ่มทุกกรณีการสรุปยอดจำนวนอัตราเงินเดือนการเลื่อนเงินเดือน กรณีพิเศษ ๒                                ขั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดทำสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล การจัดทำสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจำปีซึ่งแสดงจำนวนโรงเรียน นักเรียน                               ห้องเรียน และครู                             (๑๖) งานตรวจสอบ รับจ่าย จำหน่ายพัสดุ และเก็บรักษาของกองและสถานศึกษาในสังกัด    (๑๖) งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญหลักฐาน                               เอกสารเกี่ยวกับพัสดุของกอง และสถานศึกษาในสังกัด                         (๑๗)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                                   ๒. งานแผนงานและโครงการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ                      (๑) งานวางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน วินิจฉัย สั่งการประสานงานและการตรวจสอบ ควบคุมการดำเนินงาน                       (๒) งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาทั้งด้านการบริหารและ ส่งเสริมทางด้านการบริหารทั่วไปและด้านวิชาการ                       (๓) งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา                       (๔) งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา และการทดลองวิจัยทางการศึกษา                       (๕) งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ                       (๖) งานเผยแพร่และแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ                       (๗) งานประสานงานในการดำเนินงานทางการศึกษากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง                       (๘) งานจัดทำรายงานการศึกษาหรือวัดผลการศึกษาและสถิติของชั้นเรียน                       (๙) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและการรายงาน                       (๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                   ๓. งานกิจการโรงเรียน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ                       (๑) งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล                       (๒) งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน                       (๓) งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน                       (๔) งานดูแล จัดเตรียม และให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน                       (๕) งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียนและมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดตั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน                       (๖) งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                       (๗) งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน                       (๘) งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน                       (๙) งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน                       (๑๐) งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ                       (๑๑) งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน                       (๑๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย       ๔.  งานศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ                       (๑) งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา                       (๒) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา                       (๓) งานวิจัยทางการศึกษา                        (๔) งานพัฒนาหลักสูตร                       (๕) งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ                       (๖) งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน                        (๗) งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา                       (๘) งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงาน และให้บริการทางด้านวิชาการ                       (๙) งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา                      (๑๐) งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา                      (๑๑) งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง                       (๑๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   ๖.๑ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                        มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกีฬาและนันทนาการ  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน                      ๖.๑.๑ งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ                             (๑) งานส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน                              (๒) งานส่งเสริมกีฬาพื้นฐาน                             (๓) งานพัฒนาเทคนิคกีฬา                             (๔) งานส่งเสริมกีฬาเพื่ออาชีพ                             (๕) งานจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไป                             (๖) งานบริการอาคาร สถานที่และผู้ตัดสินกีฬา                             (๗) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือสถานศึกษาเกี่ยวกับด้านกิจกรรมเด็ก และเยาวชนทางด้านกีฬา                             (๘) งานให้บริการเกี่ยวกับสระว่ายน้ำ                             (๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                          ๖.๒.๒ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ                             (๑) งานส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ ของชาติและของท้องถิ่น                             (๒) งานส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย                             (๓) งานอนุรักษ์ ศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ                              (๔) งานวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                              (๕) งานศูนย์เยาวชน                              (๖) งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ                              (๗) งานควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วัดผลกิจกรรมเด็กและเยาวชน                              (๘) งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน                             (๙) งานให้บริการอาคาร สถานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน                              (๑๐) งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือสถานศึกษาเกี่ยวกับด้านกิจกรรมเด็ก และเยาวชน                             (๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                    ๖.๑.๓  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ                              (๑) งานการสำรวจ  รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน                              (๒)  งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจาก การศึกษาภาคบังคับ                               (๓)  งานการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป                              (๔)  งานส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชน ทั่วไป                              (๕)  งานการอบรม ปกครอง ดูแล และแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพและ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชน                              (๖)  งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่                              (๗)  งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล การวัดผล และประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่                              (๘)  งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ                              (๙)  งานศูนย์เยาวชน                              (๑๐) งานห้องสมุด                              (๑๑) งานส่งเสริมการกีฬา                              (๑๒) งานควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วัดและประเมินผลกิจกรรมเยาวชน                              (๑๓)  งานชุมชนต่าง ๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม                              (๑๔)  งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน                              (๑๕)  งานบริการด้านวิชาการและอื่น ๆ                              (๑๖)  งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง                              (๑๗) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 2013-03-06

 

  ทั้งหมด 1 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  11
   เดือนนี้ : 311
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,126
   ทั้งหมด : 507,284
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788