ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล สำนักช่าง
 


 

 

 

สำนักการช่าง

 

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องราวการขออนุญาต ออกใบอนุญาต ควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม รื้อถอน อาคารภายในเขตเทศบาล ให้ถูกต้องตามกฎหมายการผังเมือง งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม ออกแบบและก่อสร้าง รวมทั้งงานสาธารณูปโภค ในการก่อสร้างบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ดูแลและจัดให้มีสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน การติดตั้งบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ สัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาล เป็นต้น

ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 

    งานธุรการ

 

    งานการคลัง

 

    ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารผังเมืองและการโยธา

 

       -   ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

 

       -   ฝ่ายการโยธา

 

    ส่วนช่างสุขาภิบาล

 

       -   ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

 

       -   งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน สำนักช่าง
 
 

  ทั้งหมด 0 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  8
   เดือนนี้ : 332
   ปี พ.ศ.นี้ : 332
   ทั้งหมด : 505,490
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788