ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล สำนักปลัดเทศบาล
 


  

 

สำนักปลัดเทศบาล

 

           มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานเลขานุการ งานประชุมสภาเทศบาล งานประชุมคณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล งานสาธารณะกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานทะเบียนราษฎร และงานเลือกตั้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานจัดทำคำสั่งและอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวก ในด้านต่างๆภายในอาคารสำนักงาน

 

ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 

    ฝ่ายอำนวยการ

 

        -   งานธุรการ

 

        -   งานกิจการทั่วไป

 

        -   งานการเจ้าหน้าที่

 

        -   งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

 

    ฝ่ายปกครอง

 

        -   งานทะเบียนราษฎร

 

        -   งานบัตรประจำตัว

 

        -   งานรักษาความสงบ

 

        -   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน สำนักปลัดเทศบาล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดเทศบาล         2021-05-11
  คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 2020-07-15
  แผนพัฒนาบุคคากรเทศบาล-3-ปี 2020-07-15
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร-3-ปี 2020-07-15

 

  ทั้งหมด 4 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  8
   เดือนนี้ : 332
   ปี พ.ศ.นี้ : 332
   ทั้งหมด : 505,490
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788