ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล สำนักปลัดเทศบาล
 


  

 

๑.  สำนักปลัดเทศบาล

                       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาล  งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล  งานกิจการขนส่ง  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานจราจร  งานนิติการ  งานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประจำตัวประชาชน งานการเลือกตั้ง และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ กอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน ดังนี้

                   ๑.๑  ฝ่ายอำนวยการ

                         มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารงานทั่วไป งานกิจการสภาเทศบาล  และงานกิจการขนส่ง

     ๑.๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             (๑) งานสารบรรณของเทศบาล

                             (2) งานดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ

                             (3) งานเกี่ยวกับการเสนอความต้องการขออนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เบิก ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษา

ใบสำคัญหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุของกอง เพื่อเสนอต่องานพัสดุกลาง ดำเนินการ

       (4)  งานการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณต่างๆ ของฝ่าย

                             (5) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ของเทศบาล

                             (6) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือมายังเทศบาล

                             (7) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล

                             (8) งานจัดทำแผนการดูแล รักษา ซ่อมบำรุงทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ประจำสำนักงานของเทศบาล

                             (9) งานออกเลขและทะเบียนคุมการออกเลขคำสั่งและประกาศของทุกส่วนราชการ

                             (10) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียนทั่วไป

                             (11) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่น

                             (12) งานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

                             (13) งานเลี้ยงรับรองการประชุมหรือกิจกรรมภายในและภายนอกหน่วยงาน

                             (14) การให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

                             (15) งานวิเคราะห์ ติดตาม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการ เร่งรัดการ ปฏิบัติงาน มติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าหน่วยงาน

                                    รวมทั้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร ในการบริหารงาน

                             (15) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                       ๑.๑.๒ งานกิจการสภาเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             (1) งานกิจการสภาเทศบาล

                             (2) งานเลขานุการคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล

                             (3) งานการประชุมสภาเทศบาล

                             (4) งานสารบรรณกิจการสภา

                             (5) งานจัดทำคำสั่งสภาเทศบาลและประกาศสภาเทศบาล

                             (6) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

                             (7) งานระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น

                  (8) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาแล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

                             (9) งานประเมินองค์กรของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

                             (10) งานการประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ

                             (11) งานรวบรวมผลงานและการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร

                             (12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย            

                    ๑.๑.3 งานกิจการขนส่ง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             (๑) งานการบริหารช่องจอดรถรับ – ส่งผู้โดยสารของรถประจำทาง

                             (๒) งานการบริหารพื้นที่ลานจอดรถ

                             (๓) งานการจัดที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร

                             (๔) งานการจัดระบบการจราจรภายในสถานี

                             (๕) งานการรักษาความสะอาดในบริเวณสถานี

                             (๖) งานการรักษาความปลอดภัย

                             (๗) งานการประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง

                             (๘) งานการควบคุมดูแลการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี

                             (๙) งานการจัดให้มีบริการห้องสุขา

                             (๑๐) งานการจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม

                             (๑๑) งานการจัดให้มีบริการรับฝากของ

                             (๑๒) งานการจัดให้มีบริการรถรับจ้าง

                             (๑๓) งานการจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ

                             (๑๔) งานการเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง

                             (๑๕) งานการจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์

                             (๑๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย            

                 ๑.๒ ฝ่ายปกครอง

                      มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร   งานบัตรประจำตัวประชาชน  งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานนิติการ

 

                     ๑.๒.๑ งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                              (๑) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

                              (๒) งานสนับสนุนการเลือกตั้ง

                               (๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                     ๑.๒.๒ งานบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                              (๑) งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒

                               (๒) งานสนับสนุนการเลือกตั้ง

                             (๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                    ๑.๒.๓ งานรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                              (๑) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้ง

                                  กิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

                             (๒) งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ

                                  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                              (๓) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง

                                  กับความมั่นคงแห่งชาติ

             (๔) งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ

                       ความมั่นคง

                              (๕) งานมวลชนต่าง ๆ

                              (๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                     ๑.๒.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             (1) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย และสาธารณภัยต่างๆ

                             (2) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงานเสนอแนะรวมทั้ง

                                  ดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

                                  ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น

                             (3) งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกใน

                                  การป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ 

                             (4) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                             (5) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

                             (6) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

                             (7) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

                             (8) งานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยจากการจราจรทางบกและทางน้ำ

                             (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                 ๑.๒.5 งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             (๑) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย และพิจารณา

                                     ตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

                             (๒) งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตาม

                                 กฎหมาย

                             (๓) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัย พนักงานเทศบาลและการ

                                 ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

                             (๔) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ

                             (5) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนและเรื่องลับ ฯลฯ

                             (6) งานรับจดทะเบียบพาณิชย์

                             (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน สำนักปลัดเทศบาล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดเทศบาล         2021-05-11
  คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 2020-07-15
  แผนพัฒนาบุคคากรเทศบาล-3-ปี 2020-07-15
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร-3-ปี 2020-07-15

 

  ทั้งหมด 4 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  11
   เดือนนี้ : 311
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,126
   ทั้งหมด : 507,284
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788