ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล กองการเจ้าหน้าที่
 


 

 

   กองการเจ้าหน้าที่

                   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างของเทศบาล  งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง  งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการกำหนดตำแหน่งและ     การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง  งานการสรรหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก              การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทำควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ  งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ           งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน งานการคัดเลือก    เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ    ข้าราชครู งานการลาทุกประเภท  งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท  งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพ ในการปฏิบัติงาน  งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย            การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาบรรณ  งานการให้พ้นจากราชการ งานเลขานุการ ของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  งานบริการข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน ดังนี้

1.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

       1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป

                             (๑) งานสารบรรณ

                             (๒) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์

    ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

                             (๓) งานจัดทำงบประมาณประจำปี

                             (๔) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

                             (๕) งานจัดซื้อ/จัดจ้าง แผนการจัดการพัสดุประจำปี

                             (๖) งานเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โอนลด – โอนเพิ่ม

                                    และรายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส

                             (๗) งานการจัดทำควบคุมภายในของกอง

                             (๘) งานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

                             (๙) งานประมาณการใช้จ่าย ๔ ไตรมาส

                            (๑๐) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ และ

                                     การทำลายเอกสาร

                            (11) งานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเบิกจ่ายค่าโครงการต่างๆ

                                     ของกองการเจ้าหน้าที่

                           (12) งานออกเลขรับ - ส่ง และทะเบียนคุมการออกเลขของกองการเจ้าหน้าที่

                           (13) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน

                           (14)  งานสวัสดิการต่าง ๆ ของกองการเจ้าหน้าที่

                           (15)  งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน โครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน

                           (16)  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  

                           (17)  งานจัดทำคำสั่งมอบหมายงานของกองการเจ้าหน้าที่

                           (18)  งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

                            (19)  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                   1.2 กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                          1.2.1 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

                             (1)  งานการดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

                                     และสายงานผู้ปฏิบัติ

                             (2)  งานการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล

                             (3)  งานการย้าย  การโอน  การรับโอน

                             (4)  งานบรรจุและแต่งตั้งบุคคลกลับเข้ารับราชการ

                             (5)  งานสอบแข่งขัน  การสอบคัดเลือก  การคัดเลือก

                             (6)  งานสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

                             (7)  งานการขอใช้บัญชี  ขอรับรองบัญชี

                             (8)  งานสอบเปลี่ยนสายงาน

                             (9)  งานการจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน/ การปฏิบัติราชการแทน /และการช่วยราชการ

                             (10)  งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ของพนักงานเทศบาล

                                       ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง

                             (11)  งานทะเบียนประวัติ

                             (12)  งานการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

                             (13)  งานเกษียณอายุราชการ

                             (14)  งานการขอลาออกจากราชการ  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ 

                                       และพนักงานจ้าง

                             (15)  งานต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างของเทศบาล

                             (16)  งานควบคุม  ตรวจสอบ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติและ

                                       ข้อมูลอัตรากำลัง  พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง

                             (17)  ให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการบริหารงานบุคคล

                             (18)  งานจัดทำทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์

                             (19)  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.3 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                        1.3.1 งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

          (1)  งานแผนพัฒนาบุคลากร

          (2)  งานการจัดฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน การส่งเสริมการศึกษาของ

      พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษา  

      อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น

          (3)  การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

          (4)  การกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงตำแหน่ง

          (5)  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ

                และพนักงานจ้าง

          (6)  งานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 

                 และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

          (7)  งานติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

          (8)  งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

          (9)  งานการปรับอัตราเงินเดือน  ค่าจ้างและค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง และ

                เงินเพิ่มอื่น ๆ

          (10)  งานออกหนังสือรับรองบุคคล  หนังสือรับรองเงินเดือน

          (11)  งานบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

          (12)  งานควบคุมเวลาการปฏิบัติราชการ และการควบคุมการลา

          (13)  งานจัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

          (14)  งานการขอรับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

                  และเหรียญจักรพรรดิมาลา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ

          (15)  งานสิทธิและสวัสดิการทุกประเภทของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ

        พนักงานจ้าง

          (17)  งานเกี่ยวกับเกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

                   (เงินรางวัลประจำปี)

          (18)  ให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการบริหารงานบุคคล

          (19)  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.4 กลุ่มงานบุคลากรทางการศึกษา   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

    1.4.1 งานบุคลากรทางการศึกษา

          (1)  งานการบรรจุและแต่งตั้ง พนักงานครูเทศบาล

          (2)  งานการย้าย  การโอน  การับโอน พนักงานครูเทศบาล

          (3)  งานเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเข้าสู่ตำแหน่งครู

          (4)  งานประเมินเพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา

          (5)  การเลื่อนเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  พนักงานครูเทศบาล และ ลูกจ้างประจำ

          (6)  การปรับอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  และค่าตอบแทน  เงินประจำตำแหน่ง และ เงินเพิ่ม

          (7)  งานควบคุม ตรวจสอบ  แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ และ ข้อมูลอัตรากำลังพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ

          (8)  งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล

          (9)  งานการควบคุมการตรวจสอบปฏิบัติราชการ  การลา  และการเดินทางออก  จากราชอาณาจักร  การลาไปต่างประเทศ

         (10)  การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

         (11)  งานบันทึกข้อมูล และให้บริการข้อมูลสารสนเทศบุคลากร พนักงานครู

         (12)  งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ของพนักงานครูเทศบาล

         (13)  การขอลาออกจากราชการ และการเกษียณอายุราชการ

         (14)  งานการขอรับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา

         (15)  การบริหารจัดการ  การจัดทำบันทึกข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  (ของพนักงานครูเทศบาล)

                       (16)  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน กองการเจ้าหน้าที่
 
 

  ทั้งหมด 0 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  9
   เดือนนี้ : 309
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,124
   ทั้งหมด : 507,282
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788