ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล เปิดเผยราคากลาง
 


 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนแสงชูโตตัดกับถนนซอยไปรษณีย์

 

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิ่ง)

 

กำหนดการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ลงทะเบียนอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตั้งเต็นท์สีขาว และเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ตามโครงการวันเด็กๆ 

 

โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของงานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง

 

ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ ณ บริเวณชุมชนจงเจริญ ซอย 2 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

เปิดเผยราคากลาง งานจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานทะเบียนราษฎรฯ ของสำนักปลัด

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี)

 

เปิดเผยราคากลาง  โครงการ  ติดตั้งไฟส่องสว่าง  (High  Mast)  ตั้งแต่ช่วงหน้าศูนย์บริการอีซูซุกาญจนบุรี  บริเวณภายในเกาะกลางถนนแสงชูโต

 

ตารางแสดงวงงเินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช่จ่ายในการจ้างก่อสร้าง  โครงการ  งานก่อสร้าง-ปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้าม  หน้าโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

 

ตารางแสดงวงงเินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการ  จ้างเหมาดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการ  จ้างเหมาดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการ  จ้างดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ในการก่อสร้าง  โครงการ  ก่อสร้างปรับปรุงถนน  คสล  พร้อมท่อระบายน้ำ  ตั้งแต่หลังห้องสมุดถึงบริเวณบ้านพักสารวัตรรถไฟ

 

โครงการ  ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  จากประตูวัดใต้ถึงแยกตลาดชุกโดน

 

ตารางแสดงวงเงิน  ก่อสร้าง-ปรับปรุงถนน  คสล.  พร้อมท่อระบายน้ำ

 

เปิดเผยราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 

สรุปราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแล จัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

 

สรุปราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาสวนสาธารณะ

 

สรุปราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ไหล่ทาง

 

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1

 

เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบุคคลช่วยดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปี 2561

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างถ่ายเอกสารของสำนักปลัดเทศบาล

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธึเฉพาะเจาะจง

 

เปิดเผยราคากลาง
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน เปิดเผยราคากลาง
   เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ  2020-06-22
  เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง 2020-06-22
  เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ 2020-06-22
  เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฎิบัติงานกองคลัง 2020-06-15
  เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนแสงชูโตเชื่อมถนนอินเดียพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2020-05-22
  เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานกองคลัง 2020-04-21
  เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร 2020-04-15
  เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสู้ดีทะลุตรอกบ้านใหม่ 2020-03-23
  เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยญี่ปุ่น 2020-03-23
  เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแสงชูโตซอย 20 2020-03-20

 

  ทั้งหมด 144 รายการ รวมทั้งหมด : 15 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  2
   เดือนนี้ : 86
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,271
   ทั้งหมด : 498,653
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788