ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล ตรวจสอบภายใน
 


 

 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 

    หน้าที่รับผิดชอบ

 

        - งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

        - งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

 

        - งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท

 

        - งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน

 

        - งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้

 

        - งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา

 

        - งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล

 

        - งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน ตรวจสอบภายใน
 
 

  ทั้งหมด 0 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  115
   เดือนนี้ : 4,248
   ปี พ.ศ.นี้ : 26,237
   ทั้งหมด : 95,304
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

มาร์ชเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkancity.go.th
E-mail kan@muangkancity.go.th