ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล กองคลัง
 


 

 

 

            ๒.  กองคลัง

                   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน  การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  งานการตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี  งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ  งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน ดังนี้

                 ๒.๑  ฝ่ายบริหารงานคลัง

                       มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารงานทั่วไป   งานพัสดุและทรัพย์สิน  งานการเงินและบัญชี  งานสถิติการคลัง งานบำเหน็จบำนาญ

                    ๒.๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             (๑) งานสารบรรณของกอง

                             (๒) งานเกี่ยวกับการเสนอความต้องการขออนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษา

                                  ใบสำคัญหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุของกอง เพื่อเสนอต่องานพัสดุกลาง ดำเนินการ

       (๓)  งานการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณต่างๆ ของกอง

                             (๔)  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ของเทศบาล

                             (๕)  งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกอง

                             (๖)  งานจัดทำแผนการดูแล รักษา ซ่อมบำรุงทรัพย์สิน และวัสดุอุปกรณ์ประจำสำนักงานของกอง

                             (๗) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่น

                             (๘) การให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

                             (๙) งานการณาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.)

                             (๑๐) งานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด

                             (๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                  ๒.๑.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                           (๑) งานการซื้อและการจ้าง

                           (๒) งานการซ่อมและบำรุงรักษา

                           (๓) งานจัดทำทะเบียนพัสดุ

                           (๔) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ

                           (๕) งานการจำหน่ายพัสดุ

                           (๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   ๒.๑.๓ งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                            (๑) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

                            (๒) งานควบคุมการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภท

                            (๓) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

                            (๔) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

                            (๕) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

                            (๖) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ

                            (๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                   ๒.๑.๔ งานสถิติการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                            (๑) งานจัดทำสถิติรายรับ และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ

                            (๒) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

                            (๓) จัดทำสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ

                            (๔) จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินสะสม

                            (๕) จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินอุดหนุน

                             (๖) ออกใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงินรายรับ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเงินเข้าเป็นรายได้                                     ของเทศบาลออกใบเสร็จรับเงินประเภทเงินรับฝากต่างๆ และรายการส่งคืนเงิน หมวดรายจ่ายและเงินสะสมเข้าบัญชีเทศบาลฯ

         (๗) การรายงานสถิติการคลังประจำปี และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง

        (๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๒.๑.๕ งานบำเหน็จบำนาญ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                            (๑) งานการตรวจสอบการขอรับบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จบำนาญพิเศษ บำเหน็จ  ดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด เงินเพิ่มจากเงินบำนาญ เงินช่วยพิเศษ

                             และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) ของพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล และพนักงานครูเทศบาลที่ลาออก เกษียณอายุราชการ

                             และถึงแก่กรรม

              (๒) งานการตรวจสอบการขอรับและขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จพิเศษบำเหน็จรายเดือนบำเหน็จพิเศษรายเดือน และบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ

                    ที่ลาออก เกษียณอายุราชการ และถึงแก่กรรม       

             (๓) งานเกี่ยวกับเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(๔) งานการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จบำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพบำเหน็จตกทอดเงินเพิ่มจากเงินบำนาญ เงินช่วยพิเศษ และเงินช่วยค่าครองชีพ

       ผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) ของผู้มีสิทธิรับบำนาญ

(๕) งานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญ

(๖) งานบันทึกข้อมูลพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ, ผู้รับบำเหน็จและผู้รับบำเหน็จรายเดือนในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

(๗) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการประเภทค่ารักษาพยาบาล และการให้บริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

                           (๘) การให้ปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกับงานบำเหน็จบำนาญ

 (๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                ๒.๒  ฝ่ายพัฒนารายได้

                      มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

                     ๒.๒.๑ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่

                             (๑) งานการจัดเก็บภาษีและเงินรายได้ของเทศบาลฯ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามทะเบียนทรัพย์สิน

                                    และผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นๆ

                            (๒) งานการรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ  เพื่อส่งฝากธนาคารให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน

                            (๓) งานการจัดทำใบเสร็จรับเงินและการเบิกใบเสร็จรับเงินที่ใช้ในงานผลประโยชน์ฯ เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเทศบาลที่ออก

                                 ใบเสร็จรับเงินรายได้ต่างๆ พร้อมทั้งควบคุมการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน ทุกประเภท เพื่อรอรับการตรวจสอบจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินฯ

                             (๔) งานการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลฯ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                            (๕) งานการจัดทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน และการบริหารบริหารสัญญาเช่า ให้เป็นไปตามระเบียบการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

                            (๖) งานการคืนเงินประกันสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                             (๗) งานการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีโรงเรือน และที่ดิน, ภาษีป้ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ

                                  ที่เกี่ยวข้อง จากทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) และตรวจสอบความถูกต้องทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๕)

                            (๘) งานการจัดเก็บภาษีและเงินรายได้ตามเทศบัญญัติรายรับประจำปีในส่วนที่รับผิดชอบ

                            (๙) งานการรวบรวมข้อมูลประมาณการรายได้ทั่วไปของเทศบาลฯ รวมทั้งตรวจสอบการจัดทำงบประมาณรายรับของเทศบาลประจำปี

                            (๑๐) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

                            (๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                       ๒.๒.๒ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             (๑) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

                             (๒) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                             (๓) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่

                             (๔) งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

                             (๕) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน

                             (๖) การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล

                             (๗) งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี

                             (๘) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  (ผ.ท.๑,๒,๓,๔,๕,๖,๘,๑๑,๑๒,๑๗)

                             (๙) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อ ผู้ชำระภาษี (ผ.ท. ๔ และ ๕)

                             (๑๐) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ

                             (๑๑) งานจัดทำรายงานประจำเดือน

                             (๑๒) งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

                             (๑๓) งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                             (๑๔) งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน

                             (๑๕) งานการปรับข้อมูลที่ดิน โรงเรือน ป้าย ในทะเบียนทรัพย์สิน และตรวจสอบการปรับข้อมูลของเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งสองระบบ

                                    (LTAXDOS และ LTAX ๓๐๐๐) ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

                            (๑๖) งานการเก็บรักษาทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔), ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.๕)

                                    และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษี ให้ครบถ้วน และอยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้

                            (๑๗) งานการคุมสารบัญโฉนดที่ดิน และจัดเก็บโฉนดที่ดินและหลักฐานอื่นที่  เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดของเทศบาลฯ

                            (๑๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน กองคลัง
   รายงานแผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลไตรมาสที่๔ ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-07-15
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลไตรมาสที่๓ ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-07-15
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-07-15
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-07-15

 

  ทั้งหมด 4 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  10
   เดือนนี้ : 310
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,125
   ทั้งหมด : 507,283
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788