ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล กองคลัง
 


 

 

 

กองคลัง

 

       มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การบริหารการเงินการคลัง ในด้านการรับ-จ่ายของเทศบาล เช่น การจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆอาทิ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมค่าปรับ และค่าใบอนุญาตต่างๆที่กฎหมายกำหนดโดยมีการจัดทำและเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล รวมทั้งดูแลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณเพื่อพัฒนาความเจริญให้แก่ท้องถิ่นในด้านต่างๆ

 

ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 

     ฝ่ายบริหารงานคลัง

 

        -   งานธุรการ

 

        -   งานพัสดุและทรัพย์สิน

 

        -   งานการเงินและบัญชี

 

        -   งานสถิติการคลัง

 

    ฝ่ายพัฒนารายได้

 

        -   งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

 

        -   งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน กองคลัง
   รายงานแผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลไตรมาสที่๔ ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-07-15
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลไตรมาสที่๓ ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-07-15
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-07-15
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-07-15

 

  ทั้งหมด 4 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 331
   ปี พ.ศ.นี้ : 331
   ทั้งหมด : 505,489
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788