ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 


 

 

กองวิชาการและแผนงาน

 

      มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรวบรวมวิเคราะห์ บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

      ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยปัญหาในด้านการปกครอง การบริหาร การปฎิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน พัฒนาเทศบาล โครงการพิเศษ และตามนโยบายของทางราชการ

      งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง การจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวนตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

      รวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ เสนอแนะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

      งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล งานสารนิเทศ รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

 

ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                                   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล  งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  งานงบประมาณ  งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล  งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ  งานประชาสัมพันธ์  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  งานสถิติข้อมูล  งานสารสนเทศ  งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล  งานบริการข้อมูล  สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน ดังนี้                 ๑. งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ                       (๑) งานสารบรรณ                       (๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ                       (๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล                       (๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ                       (๕) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ                       (๖) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ                       (๗) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ                       (๘) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ                       (๙) งานสวัสดิการของกอง                      (๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                  ๒. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ                       (๑) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อเสนอแนะฝ่าย                                 บริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานให้ เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ                       (๒) รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์                       (๓) งานสารนิเทศ                       (๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                    ๓. งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ                      (๑) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล                      (๒) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของประเทศ จังหวัด และรัฐบาล                      (๓) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น                      (๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                               ๕.๑ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ                      มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบาย    และแผน และจัดทำงบประมาณ                      ๕.๑.๑ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ                              (๑) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการ วางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ                              (๒) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง                              (๓) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโต ของประชากรในเขตเมืองและความ พอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก                              (๔) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต                              (๕) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะ ปานกลาง และแผนประจำปี                              (๖) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่ เกี่ยวข้อง                              (๗) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียง เกี่ยวกับการวางแผน                                    พัฒนา การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลงานตามแผน                             (๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                    ๕.๑.๒  งานงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ                              (๑) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ                              (๒) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ                              (๓) งานเสนอแนะ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ                              (๔) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล และงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)                              (๕) งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล                              (๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย     2013-03-12
  บุคลากร งานธุรการ 2013-03-12

 

  ทั้งหมด 2 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  10
   เดือนนี้ : 310
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,125
   ทั้งหมด : 507,283
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788