ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 


 

 

กองวิชาการและแผนงาน

 

      มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรวบรวมวิเคราะห์ บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

      ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยปัญหาในด้านการปกครอง การบริหาร การปฎิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน พัฒนาเทศบาล โครงการพิเศษ และตามนโยบายของทางราชการ

      งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง การจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวนตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

      รวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ เสนอแนะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

      งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล งานสารนิเทศ รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

 

ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 

     งานธุรการ

 

     งานนิติการ

 

     งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

     งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น

 

     ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 

        -   งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

 

        -   งานจัดทำงบประมาณ
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   บุคลากร งานนิติการ 2013-03-12
  บุคลากร งานธุรการ 2013-03-12

 

  ทั้งหมด 2 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 331
   ปี พ.ศ.นี้ : 331
   ทั้งหมด : 505,489
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788