ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล จัดซื้อ - จัดจ้าง
 


 

ขอส่งเอกสารสำเนาสัญญา จำนวน 1 โครงการ

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟ hig mast บริวเรณเกากลางถนนอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

 

การประมูลให้เช่าอาคารห้องอาบน้ำห้องสุขาสาธารณะบริเวณถนนสองแควริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี เพื่อบริการประชาชน

 

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

 

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟ high Mast บริเวณเกาะกลางถนนอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำงานรักษาความสะอาดถนนและที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำงานรักษาความสะอาดถนนที่่สาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบระมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาจ้างดูแลซ่อมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-diding)

 

ประกวดราคาจ้างดูแลจัดสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีึประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาจ้างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ี่่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อมิใช่ก่อสร้าง

 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนแการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กอทรอนิกส์ (e-bdiding)

 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเกาะกลางถนนแสงชูโตเหนือต่อจากเดิมหน้า ตชด.เก่าไปสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสุประเทศไทย 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระยย e-GP

 

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเ่ทศไทย 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ขอความร่วมมือประชาะสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

 

ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนนสถานีรถไฟ (ซอยไปรษณีย์) ตั้งแต่ด้านถนนแสงชูโต-ถนนพัฒนากาญจน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่องเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คน กองวิชาการและแผนงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ในการอบรมตามโครงการฯ

 

ตางรางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณท์ยานพาหนะและขนส่ง

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

 

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อผ้าระบายสีดำและสีขาว พร้อมลวดสำหรับผูกผ้าระบาย  สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดและอำเภอเมืองกาญจนบุรี 

 

ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารของกองการศึกษา ฯ

 

ประกาศเทศบาล เรื่องการประมูลให้เช่าพื้นที่ใต้ถันศาลา 60 พรรษามหาราช

 

ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างสุขาชั่วคราว

 

เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขาชั่วคราว เพื่อประชาชน ฯ

 

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่

 

จ้างเหมาดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ

 

จ้างเหมาดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง

 

จ้างเหมาดูแลจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

 

เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนเฉพาะหน้า

 

เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำงานรักษาความสะอาดถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

#เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานช่วยงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามรายละเอียดนี้

 

เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแก้ปัญหาเฉพาะกิจ

 

ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศสอบราคาฯ

- ราคากลาง

****ผลการจัดจ้าง****

 

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณสะพานลอยคนเดินข้าม(หน้าโรงเรียนวิสุทธรังษี) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศสอบราคาฯ

- ราคากลาง

****ผลการจัดจ้าง****

 

 

 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมอัฒจันทร์สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

# ประกาศสอบราคาฯ

# ราคากลาง

***ผลการจัดจ้าง***

 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง - ปรับปรุงถนนดอนรัก

# ประกาศสอบราคาฯ

# ราคากลาง  

***ผลการจัดจ้าง***

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยบุญสม

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ตาราง ปปช.

***ผลการจ้ดจัาง***

 

ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนแสงชูโตซอย 26

ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง

ตาราง ปปช.

***ผลการจัดจ้าง***
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน จัดซื้อ - จัดจ้าง
   ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ 2018-09-04
  ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2018-09-04
  ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2018-09-04
  ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2018-09-04
  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน 2018-08-30
  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2018-08-30
  ลงนามประกาศยกเลิกการประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (โรงฆ่าสัตว์) ครั้งที่ 2 2018-08-06
  ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนน พร้อมท่อระบายน้ำถนนออสเตรเลีย 2018-07-24
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำถุนนพม่า ด้วยวิธีประกวดราคา 2018-07-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลข ทะเบียน 81-9223 2018-07-17

 

  ทั้งหมด 71 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : << ย้อนกลับ  [1][2] 3 [4][5][6][7]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 180
   ปี พ.ศ.นี้ : 196,075
   ทั้งหมด : 495,458
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788