photo gallery
นายธนวัฒน์ ปฐมสีมากุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี
ชื่อภาพ ,
  ดูภาพทั้งหมด แบบย่อ | แบบขยาย