photo gallery
นายกฯ วสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายเกรียงไกร จงเจริญ นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กับประชาชนที่เป็นผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ จำนวน 2 ราย
ชื่อภาพ ,
  ดูภาพทั้งหมด แบบย่อ | แบบขยาย