photo gallery
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายประคูณ สาระศาลิน ผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล
 
(2 มิถุนายน 2565) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
.
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายประคูณ สาระศาลิน ผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
โดย นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรี ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยให้ความสำคัญในการบริการประชาชน และร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า จากนั้น นายประคูณ สาระศาลิน รองปลัดเทศบาล ได้กล่าวขอบคุณและน้อมรับนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ต่อไป

 
ย่อภาพ