ประมวลภาพกิจกรรม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยมี นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
(09 มิถุนายน 2565) เวลา 14.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ (ภปร.) วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)
.
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี” โดยมี นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนักเรียนโรงเรียนถาวรวิทยา กลุ่ม อถร.(อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) และประชาชนในชุมชนโรงหีบอ้อย เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน และได้รับความเมตตาจาก พระกิติติสุวัฒนาภรณ์ ดร.เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการอบรม
การจัดทำโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้หลักการ 3Rs ลดปริมาณขยะในชุมชน และต่อยอดสู่การเป็นชุมชนไร้ขยะ โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนสามารถลดปริมาณขยะลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นก่อนทำโครงการ และสามารถเป็นชุมชนต้นแบบ เป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะไปสู่ชุมชนอื่นๆ
โดยได้เชิญวิทยากร นายวิเชียร โสภาประธานชุมชนบ้านรางพลับ/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านรางพลับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง / การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยน้ำหมักชีวภาพและการเลี้ยงไส้เดือน โดยร่วมกันระดมความคิดและสรุปแนวทางการดำเนินการโครงการฯ กับทีมเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้วย

  

ขยายภาพ