ประมวลภาพกิจกรรม
วันเทศบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช
วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เป็นวันเทศบาล โดยในปีนี้เทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้ #จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล นำโดยนายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตลอดจนกลุ่มมวลชนต่างๆ ทั้ง คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาล และสมาชิก อปพร. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยจัดให้กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
???? จัดให้มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล(ปิ่นโต)แก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป พร้อมทั้งเครื่องจตุปัจจัยไทยธรม
???? นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2565
???? นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี "#ประกาศเจตนารมย์ #และมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน" โดยนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในกรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิดสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการต่างๆ แล้ว ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ????????เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ทีมคณะผู้บริหาร และ ทีมศิษย์เก่าวิสุทธรังษี ณ สนามหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรีด้วย

  

ขยายภาพ