ประมวลภาพกิจกรรม
มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชนูปถัมภ์
เมื่อวานนี้ (วันที่ 5 ธันวาคม 2565) เวลา 14.00 น. ณ เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสุนันท์ ไสยะหุต เลขานุการนายกเทศมนตรี นางอุษา พูลศิริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายรัชเดช จงฤทธิพร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนักสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชนูปถัมภ์ แก่ ประชาชนผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว
ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชนูปถัมภ์ ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยกองสวัสดิการสังคมจึงได้ทำการลงพื้นที่เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชนูปถัมภ์ แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีฐานะยากจนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว เพื่อไว้ใช้ห่มป้องกันจากอากาศหนาว ต่อไป

  

ขยายภาพ