ประมวลภาพกิจกรรม
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ?โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี?
(วันที่ 12 ตุลาคม 2564) เวลา 14.30 น. ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)
.
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี” ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลทั้ง 3 ศูนย์ โดยมี พระครูกาญจนสุตาภรณ์ รองเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) รองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมด้วย นายเกรียงไกร จงเจริญ รองนายกเทศมนตรี นางสาววลัยลักษณ์ สะดุ้งดี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่กองการศึกษา คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในสังกัดเทศบาล ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กสศ. เป็นทุนการศึกษา รายละ 400 บาท ต่อภาคการศึกษา โดยได้รับทุนจำนวน 42 คน ทั้ งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองในการส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร ในสถานการณ์การณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว

  

ขยายภาพ