ประมวลภาพกิจกรรม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และสหกรณ์บริการบ้านมั่นคงชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด ได้ร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการบ้านมั่นคงชุมชนร่วมพัฒนา ทม.กาญจนบุรี จำกัด ระหว่างนายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี
(วันที่ 8 ตุลาคม 2564) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และสหกรณ์บริการบ้านมั่นคงชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด ได้ร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการบ้านมั่นคงชุมชนร่วมพัฒนา ทม.กาญจนบุรี จำกัด ระหว่างนายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ในฐานะภาคีความร่วมมือ และนายสรรเสริญ ทองแถม องค์กรผู้เสนอโครงการฯและประธานชุมชนร่วมพัฒนา นายเกษม ศรีพุก ผู้แทนเครือข่ายคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการภาค ฯ นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายก นายวิริศพล ลิ้มปรีดีชัย ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารผังเมืองและการโยธา รักษาราชการแทนผอ.สำนักการช่าง นางอุษา พูลศิริ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางสาวพรจันทร์ เชาว์ดี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย
ตามที่ สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด และ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการบ้านมั่นคงในที่ดินราชพัสดุ (ชุมชนร่วมพัฒนา) โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 3,816,032 บาท ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชุมชนร่วมพัฒนา เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย ของชุมชนร่วมพัฒนา ต่อไป

  

ขยายภาพ