ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 7 ตุลาคม 2564) เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายเกรียงไกร จงเจริญ รองนายกเทศมนตรี นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี นางสุนันท์ ไสยะหุต เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
วันนี้ (วันที่ 7 ตุลาคม 2564) เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายเกรียงไกร จงเจริญ รองนายกเทศมนตรี นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี นางสุนันท์ ไสยะหุต เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้ร่วมกันดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีที่มารับการฉีดวัคซีน ”ซิโนฟาร์ม” โดยในครั้งนี้เป็นการฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 1357 คน โดยการเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  

ขยายภาพ