ประมวลภาพกิจกรรม
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ได้มอบจักรยานให้แก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นเด็กในโรงเรียนสังกัดของเทศบาลฯ
(วันที่ 20 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานใน “กิจกรรมจักรยานปันปั่น” พร้อมด้วย นายเกรียงไกร จงเจริญ , นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด ,นายอุดม เหลืองสด รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยนายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ได้มอบจักรยานให้แก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นเด็กในโรงเรียนสังกัดของเทศบาลฯ ที่มีความประพฤติดี มีความกตัญญูกตเวทีช่วยเหลือแบ่งเบาภาระครอบครัว และประสบความลำบากในการเดินทางมาโรงเรียน จำนวน 4 ราย ดังนี้
1 เด็กชายพฤษภา พูนสุข อายุ 6 ปี ชุมชนเตาปูน 3
2 เด็กชายคณุตม์ ชื่นบาน อายุ 13 ปี ชุมชนเตาปูน 3
3 เด็กชายเมธาวิน แจ้งจิตร์ อายุ 12 ปี ชุมชนเตาปูน 3
4 เด็กชายกนกพล คำจู อายุ 12 ปี ชุมชนสัมพันธ์นิเวศน์
โดยเทศบาลเมืองกาญจนบุรีให้ความช่วยเหลือตาม “โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส” โดยงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

  

ขยายภาพ