ประมวลภาพกิจกรรม
นายกฯ วสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายเกรียงไกร จงเจริญ นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กับประชาชนที่เป็นผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ จำนวน 2 ราย
(วันที่ 14 กันยายน 2564) เวลา 10.30 น. ณ เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
นายกฯ วสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายเกรียงไกร จงเจริญ นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ ณ ชุมชนสัมพันธ์นิเวศน์ และชุมชนซอยไปรษณีย์ เพื่อทำการส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กับประชาชนที่เป็นผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ จำนวน 2 ราย ให้บ้านมีความมั่นคงแข็งแรงและเอื้อต่อการดำรงชีวิตประจำวัน
โดยได้รับความร่วมมือจากกองพลทหารราบที่ 9 ในการสนับสนุนกำลังพลในการก่อสร้างปรับปรุงบ้าน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีและงบสนับสนุนจากการบริจาคของประชาชน โดยเป็นไปตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ที่มีเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
??????1.นางสาวอุสณีย์ ดาวเรือง (ผู้ด้อยโอกาส)
บ้านเลขที่ 234 ต.บ้านใต้ (ชุมชนสัมพันธ์นิเวศน์)
โดยเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ร่วมกับ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์? (งบสนับสนุนจากการบริจาค)
??????2.นายมณี เสือศิริ (ผู้พิการ)
บ้านเลขที่ 150/2 ถนนสถานีรถไฟ ต.ปากแพรก (ชุมชนซอยไปรษณีย์)
โดยสำนักงานพมจ.กาญจนบุรี ร่วมกับ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
โดยเป็นไปตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ที่มีเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

  

ขยายภาพ