ประมวลภาพกิจกรรม
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายเกรียงไกร จงเจริญ , นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ ณ จุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม(รอบที่ 2)
วันที่ 14 กันยายน 2564) เวลา 11.30 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายเกรียงไกร จงเจริญ , นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ ณ “จุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม(รอบที่ 2)” เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาลงทะเบียนในวันนี้
โดยเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
เปิดลงทะเบียนในวันที่ 14 - 17 กันยายน 2564
เวลา 9.00 - 15.30 น.
ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานดับเพลิง) ด้านหลัง ร.ร.กาญจนานุเคราะห์
ผู้มีสิทธิลงทะเบียน
1. มีสัญชาติไทย และมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
2.เป็นผู้ที่ไม่เคยรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน
หลักฐานในการลงทะเบียน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
**(หากที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมายื่นเพิ่มอีก 1 ใบ) และกรุณานำปากกามาด้วยตนเอง
**ผู้ลงทะเบียนในรอบนี้จะได้รับการฉีดวัคซีนในวันที่ 6 -7 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

  

ขยายภาพ