ประมวลภาพกิจกรรม
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในกิจกรรมจักรยานปันปั่น
(วันที่ 14 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานใน“กิจกรรมจักรยานปันปั่น” พร้อมด้วย นายเกรียงไกร จงเจริญ , นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยนายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ได้มอบจักรยานให้แก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและประสบความยากลำบากในการเดินทาง ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส โดยงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

  

ขยายภาพ