ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี
วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาขุนแผน
นายสุชาติ มิ่งขวัญ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี” โดยมี นายธนวัฒน์ ปฐมสีมากุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วย พ.ต.ท.เสนีย์ เวชพัฒ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ตัวแทน อสม.ทั้ง 27 ชุมชน ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกว่า 300 คน
โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี บริเวณโดยรอบชุมชนศูนย์การค้า และตลาดสดเทศบาล โดยเชิญชวนและแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีให้มากที่สุด ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในวิถีประชาธิปไตย และใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริตโปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง เลือกคนดี ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ต่อไป และในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี ยังเป็นวันท้องถิ่นไทยอีกด้วย

  

ขยายภาพ