ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564
(วันที่ 17 มีนาคม 2564) เวลา 15.30 น. ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
.
นายธนวัฒน์ ปฐมสีมากุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564” โดยมี นางจีรนันท์ กีทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี โดยการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ในทุกวันพุทธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 16.30-17.30 น. ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

  

ขยายภาพ