ประมวลภาพกิจกรรม
ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ครบทั้ง 35 หน่วยเลือกตั้ง

  

ขยายภาพ