ประมวลภาพกิจกรรม
"การเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านเหนือ 1"
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
.
นายธนวัฒน์ ปฐมสีมากุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ร่วมสังเกตุการณ์ "การเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านเหนือ 1" พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและชาวชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคม อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ในครั้งนี้

  

ขยายภาพ