ประมวลภาพกิจกรรม
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

  

ขยายภาพ